luistermee3       facebook      logohv

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesterschap Image

Het college van kerkrentmeesters heeft in zeer ruime zin als doel: de mogelijkheden scheppen (faciliteren) van de voortgang van de verkondiging van het Woord van God, door de kerkenraad te voorzien van financiële middelen om zowel personeel als gebouwen op een verantwoorde manier te beheren". Daarbij ligt de nadruk op het inzamelen van de financiële middelen, het beheer van deze financiële middelen en het onderhoud en beheer van de gebouwen ten dienste van de erediensten en alle nevenactiviteiten.

Overzicht van kerkrentmeesterstaken en activiteiten

College
Het college bestaat uit vier kerkrentmeesters die allen als ouderling-kerkrentmeester in de kerkenraad vertegenwoordigd zijn. Uit de ouderling-kerkrentmeesters wordt iemand door de kerkrentmeesters als voorzitter gekozen.
Gezamenlijk hebben de kerkrentmeesters in samenwerking met de gehele kerkenraad de taak om de gemeente te bouwen en de eredienst in stand te houden.
Daarnaast worden een aantal primaire taken verdeeld onder de kerkrentmeesters. Deze zijn: secretariaat, algemene en financiële zaken, bouw en onderhoud, trefpuntgemeentegebouw en eredienst. Het college wordt verder bijgestaan door een gemeentelid die de kerkelijke administratie verzorgt.

Taken
De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

Download hier een uitgebreide omschrijving van de taken

Het college van kerkrentmeesters bestaat momenteel uit:

Voorzitter: G. van der Neut
Secretaris: C. M. Veerhoek, Wilhelminalaan 2 0348-443554
Penningmeester: L.L.A.F. Freeke, Berkenlaan 3A 06-41950485

Wanneer u ons financieel wilt steunen., dan is uw bijdrage van harte welkom op rek.nr. NL15FVLB0635811855 Hartelijk dank!

Al de betalingen aan de kerk lopen via rekening nummer NL15FVLB0635811855
Voor de bijdrage kerkbalans betalingen is rekening nummer NLFVLB0635811898 beschikbaar.
Voor de bijdrage dankdag betalingen is rekening nummer NL18FVLB0635811898 beschikbaar.
Voor de bijdrage solidariteitskas betalingen is rekening nummer NL37FVLB0635814757 beschikbaar.

Overige bankrekeningnummers zijn:

   

 

     
Op de Hoogte   NL90FVLB0635811863
Diaconie   NL70RABO0140899928
Roemenie commissie      NL90FVLB0635802163
Evangelisatie commissie   NL55FVLB0226122808
Zendings commissie   NL10INGB 0003392609                 
     

Wij rekenen op uw medewerking!

Copyright Hervormde Gemeente Harmelen 2017 (klik hier voor de disclaimer)